TURN, TRIVSEL, GLEDE OG TILHØRIGHET
står i fokus for oss i Stiklestad IL Turn.

Husk grunnlaget legges i gym og turn.

Velkommen som turner hos oss!

T2013 nyttrsspretten09

Av OSS kan du forvente at vi:
• Legger til rette for lek og turn, både bredde- og konkurranseturn

• Har nulltoleranse for mobbing
• Ønsker konstruktivt samarbeid med foreldre/foresatte og turnere
• Følger barneidrettsbestemmelsene og NGTF sine lover.
• Følger Norges Gymnastikk og Turnforbund sine verdier: Spennende, Inkluderende, Visjonær og Troverdig.

Som TURNER forventer vi at du:
• Stiller på trening i fornuftig treningstøy uten smykker og tyggegummi, og med samlet hår

• Er ferdig ombyttet og klar når treninga starter
• Er i godt humør, hilser når du kommer og går, og hører etter trenerne
• Ikke erter og mobber andre, og utviser normal folkeskikk
• Gjør ditt beste på trening og i oppvisninger/konkurranser
• Lar mobilen ligge urørt under treningen

Som FORELDER/FORESATT forventer vi at du:
• Engasjerer deg og oppmuntrer turneren i medgang og motgang – ikke gi kritikk
• Gir oppmuntring også til andre turnere, ikke bare egen datter/sønn.
• Stimulerer turneren til å delta – ikke press

• Hjelper turneren til å følge god folkeskikk og vise toleranse for ulikheter
• Viser respekt for arbeidet foreningen gjør ved å delta på så vel foreldremøter som praktiske oppgaver (bæring av utstyr og dugnader)
• Møter opp på oppvisninger og arrangementer, turnerne ønsker det.
• Respekterer treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenner han/henne overfor barna dine.
• Ved uenighet snakker med den det gjelder, og venter til trening/oppvisning/konkurranse er ferdig og turnerne ikke er til stede. Når du ikke fram med dine synspunkter, bruk trenerkontakten.

Av våre TRENERE kan du forvente at de:
Har god kompetanse
• Ser alle mest mulig
• Gir ros og tilbakemelding både i medgang og motgang
• Tilrettelegger for et trygt miljø med fokus på mestring
• Er gode rollemodeller
• Møter presis til trening og gir beskjed dersom treninga avlyses
• Er imøtekommende overfor turnere og foreldre
• Lar mobilen ligge urørt under trening, brukes bare til musikk.

FINANSIERING AV AKTIVITETEN I STIKLESTAD IL TURN
Som turner må du betale medlemsavgift til Stiklestad Idrettslag. I tillegg må du betale treningsavgift alt etter hvilket parti du går på. Vi ønsker å ha et moderat nivå på treningsavgifter, da vi ønsker at alle skal kunne drive med TURN. Dette medfører at foreldre/foresatte må hjelpe til på ulike arrangement i regi Stiklestad IL Turn og annet inntektsgivende dugnadsarbeid.

FORSIKRING

Alle våre turnere omfattes av forbundets forsikringsavtale så lenge de betaler medlemskontingent til Stiklestad IL og treningsavgift til Stiklestad IL Turn. Skade meldes via forbundets hjemmeside.

TIDSPUNKT OG PRIS FOR OPPSTART TURNTRENING
Se Terminliste > Treningstider

TRENINGENE
Trenerstaben vår består stort sett av ungdommer som selv har deltatt eller fortsatt deltar aktivt i turn hos oss. Det at vi har unge trenere gjør at vi er avhengig av at en voksen er til stede ved hver trening med tanke på sikkerhet og å holde ro og orden ved behov. Dette går på rundgang av foreldrene, og to ganger i året sender vi ut en vaktmesterliste der det står hvem som har ansvar når, og hvilke oppgaver denne har. Det er svært viktig at den som er satt opp møter opp og hjelper til, da vi uten dette ikke kan gjennomføre turntreningene.

Hvis barnet klarer å innrette seg etter reglene og hører etter trenerne under treningene, er det ikke behov for at dere som foreldre er tilstede under treningen. Trenerne har en liste med deres navn og telefonnummer, og vil ta kontakt underveis hvis det dukker opp noe. Dere som foreldre har ansvaret for deres barn frem til turntreningen starter. 

Før jul vil vi arrangere en juleavslutning der familie, slekt og venner kan komme og se på hva barna har trent på hele høsten. På vårparten pleier vi å delta på gymnastikkfestivalen som Nord-Trøndelag turnkrets arrangerer. I tillegg kan det dukke opp tilbud for enkelte grupper om treningssamlinger eller lignende. Informasjon om disse arrangementene kommer i forkant så raskt vi har all informasjonen på plass.

T2013 nyttrsspretten12

Vi vil tilby alle turnerne våre å kjøpe turndrakter, som vi kan bruke ved ulike arrangement. Den kan også brukes under treningene hvis barna ønsker det.

Vi ønsker at alle bruker turnsokker eller innesko under treningene. Jenter med langt hår bør sette opp håret.

Gi trenerne beskjed hvis det er spesielle hensyn som må tas i forhold til ditt barn!

 AasenSparebank
Go to top